Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
(Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29877)
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
(2014/29/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve
güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, aşağıdaki özelliklere sahip seri olarak imal edilen basit basınçlı kapları
(bundan sonra “kap” olarak anılacaktır) kapsar:
    a) Kaynaklı, 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınca tabi tutulması amaçlanan, hava ve azot gazı içeren
         ve yakma amacı dışında kullanılan kaplar.    
    b) Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum
         alaşımından yapılmış olan, basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar.
    c) Dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı
         eksen etrafında dönen silindirik bölümden veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir
         silindirik bölümün herhangi birinden yapılan kap.
    ç) Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS x V’nin çarpımı)
         10.000 bar × litreden fazla olmayan kaplar.
    d) Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300°C’den, alüminyum
         veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den fazla olmayan kaplar.
                     (2) Bu Yönetmelik,    
    a) Arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için
         tasarlanmış basınçlı kapları,
    b) Özellikle gemi ve uçakların çalıştırılması veya içine yerleştirilmesi amacına yönelik basınçlı kapları,
    c) Yangın söndürücüleri,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 2014/29/AB sayılı Basit Basınçlı Kaplar Hakkında Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
    a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun
         belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası
         standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri
         karşıladığının resmî kabulünü,
    b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
    c) Birlik Uyumlaştırılmış Mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları uyumlaştıran
         Birlik mevzuatı,
    ç) CE işareti: İmalatçı tarafından iliştirilen ve kabın CE işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın
         ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
    d) Dağıtıcı: Bir ürünü, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki
         gerçek veya tüzel kişiyi,
    e) Geri çağırma: Nihai kullanıcıya sunulmuş olan bir kabın iade edilmesini amaçlayan her türlü tedbirleri,
    f) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
    g) İmalatçı: Kendi adı veya ticari markası altında kap imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş
         kaba sahip olan ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
    ğ) İthalatçı: Bir kabı yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel
         kişiyi,
    h) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
    ı) Piyasada bulundurma: Bir kabın ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya
        kullanım için piyasaya sağlanmasını,
    i) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir kabın piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan
        her tür önlemi,
    j) Piyasaya arz: Bir kabın piyasada ilk kez bulundurulmasını,
    k) Teknik şartname: Bir kabın karşılaması gereken teknik şartları belirleyen belgeyi,
    l) Ulusal akreditasyon kurumu: Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ı,
    m) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere,
           uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,
    n) Uygunluk değerlendirmesi: Bir kaba ilişkin, bu Yönetmelikte yer alan temel gerekliliklerin yerine
         getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
    o) Uyumlaştırılmış Standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla
         Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
    ö) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,
    p) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan
          Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM (devamı için tıklayınız.)
Piyasada Bulundurma ve Hizmete Sunma, Temel Gerekler ve Serbest DolaşımKaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161103-19.htm

Teklif
Formu