Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

(Bu yönetmelik 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiștir.)
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 
            I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
KAPSAM
            Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar;
elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz. Aşağıdaki elektrik
tesisleri elektrik iç tesisi sayılır.
            a) ( Değişik fıkra: RG 12/07/1998- 23400) Sürekli elektrik tesisleri:
Yapıların yada kümelerinin içinde, bitişiğinde yada bu yapılara ek olarak bunların dışında sürekli
kullanılmak için kurulan asansör tesisleri dışındaki alçak gerilimli her türlü tesislerdir. Yapıların iç
aydınlatma, kuvvet, alçak gerilim kompanzasyon tesisleri, çağırma, alarm, arama, yıldırımlık, akü,
doğrultmaç (redresör) hoparlör, anten, telefon ve televizyon tesisleriyle, bu yapıların bahçe aydınlatma
tesisleri ve yukarıda açıklanan tesislerin dışarıda kurulan bölümleri sürekli tesis sayılır.
            b) ( Değişik fıkra: RG 25/10/1996- 22798) Tesisi yaptıran kimsenin arazisi ile sınırlı enerji nakil hattı
içermeyen, bağımsız alçak gerilimli elektrik tesisleri (bir ev, bağ veya bahçenin yalnızca kendi
gereksinimlerini karşılamak için tahsis edilecek motopomp tesisi ve benzeri tesisler)
            c)Geçici elektrik tesisleri
            Geçici elektrik tesisleri yukarıda (a) ve (b) madde bölümlerinde açıklanan tesislere bağlanmış
olan yapıların içinde yada dışında, sürekli tesisin işletmeye açılmasına kadar kullanılmak için geçici
olarak kurulan ve sürekli olarak kullanılmayan alçak gerilimli her türlü tesislerdir. Lunapark, panayır gibi
tesisler ve şantiyeler geçici tesis sayılır.
II. YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI
UYGULAMA
            Madde 2 - a)Bu yönetmelik
            a.l - Yeni kurulacak tesislerde,
            a.2 - Kurulu tesislerin tamamen değiştirilmesi durumunda,
            a.3 - Kurulu tesislerde açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda,
            a.4 - Kurulu tesislerde bozukluk yada değişikliğin yakındaki diğer tesislerde önemli karışıklık ya da
                      tehlikeler doğurması durumunda,
            a.5 - Kurulu bir tesisi esasına etki etmeyecek biçimde yapılacak genişletmelerin, değişikliklerin ve
                      onarmaların yalnızca bu bölümlerinde,
uygulanır.
            Kurulu tesislerin kesilmiş olan akımlarının yeniden verilmesi anında yada işletme tarafından serbest
olarak yapılacak muayene sonunda a.3 ve a.4'de açıklandığı gibi bozuk ve tehlikeli görülen tesislerin bu
Yönetmelik hükümlerine göre bir ay içinde düzeltilmesi aboneye bildirilir. Tesis bu süre içinde
düzeltilmemişse, işletme abonenin akımını keser. Bu bozukluk ve tehlikeli durum tümünde varsa, a.2'de
yer alan hükme göre işlem yapılır.
            Akımın derhal kesilmesini gerektiren tehlikeli durumlarda bu süre verilmez.
            b) Bu Yönetmeliğin herhangi bir maddesinin uygulanması mahalli şartlar nedeniyle zorluklar
ya da teknik gelişmeyi önleyecek durumlar ortaya çıkarırsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na
yapılacak gerekçeli başvurma üzerine Bakanlık yalnızca o başvurma için söz konusu maddenin
uygulanmamasına izin verebilir.
III. TARİFLER

            Madde 3 - a}Tesislere ve şebekelere dair tarifler  
            a.l – ( Değişik fıkra: RG 08/12/2000- 24254) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri:
            İnsanlar, diğer canlılar, bitkiler ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli 
            olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini,
            dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek
            kullanılmasını sağlayan tesislerdir.
            a.2 - Elektrik Zayıf akım Tesisleri:
            Normal durumlarda, insanlar ve eşyalar için tehlikeli olan akımların meydana gelemediği tesislerdir,
            a.3 - Şebeke :
            Akım kaynağından tüketim araçlarının bağlantı ucuna kadar olan hava hatları ve kabloların tümüdür
            (Şekil-1).(devamı için tıklayınız.)

Teklif
Formu