Elektrikli Teçhizatlar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29845)

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
(2014/35/AB)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli
ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan
gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-II’de listelenen ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için
50 V - 1000 V, doğru akım için 75 V - 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli
ekipmanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
    a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,    
    b) CE işareti: Elektrikli ekipmanın, CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatta belirtilen
         gereklere uygun olduğunu gösteren ve imalatçı tarafından iliştirilen işareti,
    c) Dağıtıcı: Elektrikli ekipmanı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı ve ithalatçı
         dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
    ç) Geri çağırma: Hâlihazırda nihai kullanıcının elinde bulunan bir elektrikli ekipmanın iktisadi işletmeciye
         iadesini gerçekleştirmeyi amaçlayan her türlü önlemi,
    d) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
    e) İmalatçı: Elektrikli ekipmanı imal ederek, ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi adı veya
         ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
    f) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel
        kişiyi,
    g) Piyasada bulundurma: Elektrikli ekipmanın ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak
         dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sunulmasını,
    ğ) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki elektrikli ekipmanın piyasada bulunmasını engellemek
         amacıyla alınan her türlü önlemi,
    h) Piyasaya arz: Bir elektrikli ekipmanın piyasada ilk kez bulundurulmasını,
    ı) Teknik şartname: Elektrikli ekipmanda olması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan bir belgeyi,
    i) Uygunluk değerlendirmesi: Elektrikli ekipmanla ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de
        açıklanan güvenlik gereklerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren süreci,
    j) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Avrupa
        Birliği Komisyonunun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
    k) Üye ülkeler: Avrupa Birliğine üye ülkeleri,
    l) Yetkili temsilci: Bir imalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme
        ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM (devamı için tıklayınız.)
Emniyet Gerekleri, Standardlar, CE Uygunluk İşaretiKaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161002-1.htm

Teklif
Formu