Bizi Takip Et

Ana Sayfa Elektrikli Teçhizatlar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29845)

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(2014/35/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli
ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan
gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-II’de listelenen ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için
50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli
ekipmanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) CE işareti: Elektrikli ekipmanın, CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatta belirtilen
gereklere uygun olduğunu gösteren ve imalatçı tarafından iliştirilen işareti,

c) Dağıtıcı: Elektrikli ekipmanı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı ve ithalatçı
dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Geri çağırma: Hâlihazırda nihai kullanıcının elinde bulunan bir elektrikli ekipmanın iktisadi işletmeciye
iadesini gerçekleştirmeyi amaçlayan her türlü önlemi,

d) İktisadi işletmeciler: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

e) İmalatçı: Elektrikli ekipmanı imal ederek, ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi adı veya
ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

f) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel
kişiyi,

g) Piyasada bulundurma: Elektrikli ekipmanın ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak
dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sunulmasını,

ğ) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki elektrikli ekipmanın piyasada bulunmasını engellemek
amacıyla alınan her türlü önlemi,

h) Piyasaya arz: Bir elektrikli ekipmanın piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ı) Teknik şartname: Elektrikli ekipmanda olması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan bir belgeyi,

i) Uygunluk değerlendirmesi: Elektrikli ekipmanla ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen ve Ek-I’de
açıklanan güvenlik gereklerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren süreci,

j) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Avrupa
Birliği Komisyonunun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

k) Üye ülkeler: Avrupa Birliğine üye ülkeleri,

l) Yetkili temsilci: Bir imalatçı tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme
ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Devamı İçin Tıklayınız
Emniyet Gerekleri, Standardlar, CE Uygunluk İşareti