Bizi Takip Et

Ana Sayfa Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 05.05.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30412)

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

(2016/426/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı
durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde
piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kapsar.

(2) Özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanım için,

b) Hava taşıtları ve demiryollarında kullanım için,

c) Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için.

(3) İkinci fıkranın amaçları doğrultusunda, tasarımın yalnızca belirli bir sürece veya
kullanıma yönelik belirli bir ihtiyacı ele almayı hedeflediği hallerde cihazın “özel olarak
tasarlandığı” kabul edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda bir
cihazın “normal olarak kullanıldığı” kabul edilir:

a) İmalatçının talimatlarına göre cihazın doğru olarak montajının yapılması ve düzenli olarak
bakımının sağlanması,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan bildirimde belirtildiği gibi, gaz yakıtı kalitesindeki
normal bir sapma ve besleme basıncındaki normal bir dalgalanma ile birlikte kullanılması,

c) Üretim amacına uygun olarak veya makul bir şekilde kullanılması.

(5) Cihazlar veya donanımlar için bu Yönetmelik tarafından ele alınan hususların Birlik
uyumlaştırılmış mevzuatı kapsamındaki başka bir düzenleme tarafından daha belirgin
bir biçimde ele alınması durumunda, bu cihazlar ve donanımlara söz konusu hususlar
kapsamında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanmasına son verilir.

(6) Ek I’in 3.5. maddesinde belirtilen temel enerji gereklerinin rasyonel kullanımı, 23/6/2010 tarihli
ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kabul edilen bir tedbirin
kapsadığı cihazlara uygulanmaz.

(7) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve binaların enerji
verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması hususunda yetkili kuruluşların yükümlülüğünü etkilemez.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun
belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal ve uluslararası
standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri
karşıladığının resmi kabulünü,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı: Ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları uyumlaştıran AB
mevzuatını,

d) CE işareti: İmalatçı tarafından cihaz ya da donanıma “CE” işaretinin iliştirilmesini öngören teknik
mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

e) Cihazlar: Yemek pişirme, soğutma, iklimlendirme, ortamı ısıtma, sıcak su elde etme, aydınlatma
veya yıkama amacıyla kullanılan gaz yakan cihazları ve ayrıca cebri üflemeli brülörleri ve bu
brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

f) Cihaz kategorisi: Cihaz kategori işaretinde belirtildiği şekilde, bir cihazın emniyetli bir şekilde ve
istenen performans seviyesinde yanması için tasarlanmış gaz ailelerinin ve/veya gaz gruplarının
tespitini,

g) Dağıtıcı: Bir cihazı veya donanımı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya
ithalatçı dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Donanımlar: Bir cihaza takılmak üzere tasarlanan veya monte edildiğinde bir cihaz meydana
getiren emniyet, kontrol veya ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını,

h) Enerji verimliliği: Bir cihazın performans çıktısının enerji girdisine oranını,

ı) Endüstriyel işlem: Materyallerin, bitkilerin, çiftlik hayvanlarının, hayvansal ürünlerin, gıda veya diğer
ürünlerin ticari kullanım amacıyla elde edilmesini, yetiştirilmesini, arıtılmasını, işlenmesini,
üretilmesini, imalatını veya hazırlanmasını,

i) Endüstriyel tesis: Belirli ulusal sağlık ve emniyet düzenlemelerine tabi tutulan bir endüstriyel işlem olan
ana faaliyetin gerçekleştirildiği herhangi bir yeri,

j) Gaz ailesi: Bir Wobbe endeksi aralığı ile birbirine bağlı, benzer yanma davranışı gösteren gaz yakıtları
grubunu,

k) Gaz grubu: İlgili gaz ailesi bünyesindeki belirli bir Wobbe endeksi aralığını,

l) Gaz yakıt: 1 bar mutlak basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,

m) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir cihazın veya cihaz imalatçısının elinde bulunan
bir donanımın iade edilmesini amaçlayan her türlü tedbiri,

n) Hizmete sunma: Bir cihazın nihai kullanıcı tarafından ilk kullanımını,

o) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

ö) İmalatçı: Bir cihazı veya bir donanımı imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş bir cihaza veya
donanıma sahip olup söz konusu cihazı veya donanımı kendi adı veya ticari markası altında
pazarlayan veya cihazı kendi amaçları doğrultusunda kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

p) İthalatçı: Bir ürünü ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

r) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

s) Pişirme: Isı kullanımı yoluyla veya çok çeşitli yöntemlerden yararlanarak tüketime yönelik gıda
hazırlama veya ısıtma tekniğini ya da uygulamasını,

ş) Piyasada bulundurma: Bir cihazın veya donanımın ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz
olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

t) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki bir cihazın veya donanımın piyasada bulunmasını önlemeyi
amaçlayan her türlü tedbiri,

u) Piyasaya arz: Bir cihazın veya donanımın piyasada ilk kez bulundurulmasını,

ü) Teknik şartname: Bir cihaz veya donanım için karşılanması gereken teknik gerekleri tanımlayan
dokümanı,

v) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

y) Uygunluk değerlendirmesi: Bir cihaza veya donanıma ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer alan
gereklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

z) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dâhil olmak üzere
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

aa) Uyumlaştırılmış standard: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla
Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

bb) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

cc) Wobbe endeksi: Farklı bileşime sahip gaz yakıtlarına ait yanma enerjisi veriminin bir cihazda
kıyaslanmasında kullanılan, gaz yakıtlarının birbiriyle değiştirilebilirlik göstergesini,

çç) Yanma: Gaz yakıtın oksijenle reaksiyona geçerek ısı veya ışık ürettiği bir süreci,

dd) Yetkili temsilci: Bir imalatçıdan belirli görevlerle ilgili olarak onun adına hareket etmek üzere yazılı
vekalet almış Türkiye’de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

ee) Yıkama: Kurutma ve ütüleme dâhil olmak üzere tüm yıkama sürecini, ifade eder.

Devamı İçin Tıklayınız
Emniyet Hükümleri, Atıf Yapılan Standardlar, Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi