Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
(Resmi Gazete Tarihi: 01.05.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30761)
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve
üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest
dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kişisel koruyucu donanımları kapsar.    
                       (2) Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:    
    a) Kolluk kuvvetlerince veya kamu düzeninin sağlanması amacıyla kullanılmak üzere özel olarak
          tasarlananlar,    
    b) Sportif faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere nefsi müdafaa amacıyla kullanılmak üzere
          tasarlananlar,
    c) Aşağıda belirtilen durumlarda, özel kullanım amacıyla tasarlananlar;
1) Aşırı olmayan atmosferik koşullarda,
2) Bulaşık yıkama işlemlerinde su ve neme karşı.
    ç) İlgili uluslararası antlaşmaların uygulandığı deniz ve hava taşımacılığında münhasıran kullanılanlar,
    d) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 22 sayılı Motosiklet ve Moped Sürücüleri ve
         Yolcuları İçin Koruyucu Başlıklar ve Siperliklerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme kapsamındaki baş,
         yüz ve göz koruyucular.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
    a) AB: Avrupa Birliğini,
    b) Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun
         belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili uyumlaştırılmış standartların
         belirlediği gereklilikleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek
         gereklilikleri karşıladığının resmi olarak kabulünü,
    c) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,
    ç) “CE” işareti: İmalatçı tarafından kişisel koruyucu donanımın “CE” işaretinin iliştirilmesini öngören
         mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
    d) Dağıtıcı: Kişisel koruyucu donanımı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı
        ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
    e) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan kişisel koruyucu donanımın iktisadi işletmeciye geri
        getirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,
    f) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
    g) İmalatçı: Kişisel koruyucu donanımı imal ederek veya tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi
        isim veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
    ğ) İthalatçı: Kişisel koruyucu donanımı yurt dışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de
        yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
    h) Kişisel Koruyucu Donanım (KKD);
1) Kişilerce bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla giyilmek veya
    tutulmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş donanımı,
2) Koruma işlevi için gerekli olan,  (1) numaralı alt bentte belirtilen donanıma ait değiştirilebilir parçaları,
3) (1) numaralı alt bentte belirtilen donanımlara ait, kişilerce giyilmeyen veya tutulmayan, donanımı bir
dış cihaza veya uygun bir ankraj noktasına bağlamak amacıyla tasarlanmış, bir yapıya kalıcı olarak
bağlanmayan ve kullanım öncesinde sabitlenmesine gerek duyulmayan bağlantı sistemlerini,
    ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
    i) Piyasaya arz: KKD’nin piyasada ilk kez bulundurulmasını,
    j) Piyasada bulundurma: KKD’nin ticari bir faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım veya
        kullanım için piyasaya sağlanmasını,
    k) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirinde bulunan KKD’nin piyasada bulundurulmasını önlemeyi
        amaçlayan her türlü faaliyeti,
    l) Teknik şartname: KKD’nin sağlaması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan belgeyi,
    m) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
    n) Uygunluk değerlendirmesi: KKD’nin bu Yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini
        yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,
    o) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dâhil olmak üzere
        uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştiren kuruluşu,
    ö) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun
        talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
    p) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik kapsamındaki bazı yükümlülüklerini kendi adına yerine
        getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek
        veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM (devamı için tıklayınız.)
Piyasada Bulundurma, Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri, Kişisel Koruyucu Donanımların
Kullanımına İlişkin Hükümler, Serbest Dolaşım


Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190501-5.htm

Teklif
Formu