Bizi Takip Et

Ana Sayfa Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26897)

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK

(92/42/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarına uygulanabilir verim
gereklerini belirleyerek enerji verimliliğini artırmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan fazla olmayan sıvı veya gaz
yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek, çevre kirliliğinin azaltılmasını
sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla sıvı veya gaz yakıtlı
yeni sıcak su kazanlarının asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretiminin sağlanması ile kullanımında
uygulanacak esasları kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,

b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,

c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar,
biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar,

ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su
ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar,

d) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı
depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW’tan düşük cihazlar,

e) Üretimi devamlılık arz etmeyen,  bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 92/42/EC sayılı direktifine paralel olarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Art-kazan: Bir merkezi ısıtma sistemini beslemek ve bir art-kazan/gaz yakma birleşiminin parçası
olarak bir ocak bölmesine konulmak için tasarımlanmış kazanı,

b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

c) Cihaz: Bir brülörün monte edilmesi için tasarımlanmış kazan gövdesini veya kazana monte edilmek
için tasarımlanmış brülörü,

ç) Düşük sıcaklık kazanı: Sıvı yakıtlı yoğuşturma kazanları dahil, sürekli 35°C – 40°C’ye kadar giriş suyu
sıcaklığı ile çalışabilen, muhtemelen özel durumlarda yoğuşma oluşturan kazanı,

d) Efektif nominal güç: Üretici tarafından belirtilen faydalı verimle sürekli çalışma sırasında verilebilecek
olan, üreticinin beyan ve garanti ettiği, kW olarak belirtilen maksimum ısıl gücü,

e) Faydalı verim: Kazan suyuna iletilen ısıl güç ile sabit yakıt basıncındaki net ısıl değer ve birim
zamandaki yakıt miktarı olarak ifade edilen tüketimin çarpımının yüzde olarak oranını,

f) Gaz yoğuşturmalı kazan: Yanma sonucu oluşan gazdaki su buharının büyük bir miktarını sürekli
olarak yoğuşturmak için tasarımlanmış kazanı,

g) Kazan: Bundan böyle kazanlar olarak ifade edilecek olan; brülöre birleşik ünite olup, yanma sonucu
oluşan ısıyı suya iletmek için tasarımlanmış kazan gövdesini,

ğ) Kazan suyu ortalama sıcaklığı: Kazanın giriş ve çıkışındaki su sıcaklıklarının ortalamasını,

h) Kısmi yük: Kesintili veya efektif nominal gücün altında bir güçte çalışan kazanın efektif gücünün
aynı efektif nominal güce % olarak oranını,

ı) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

i) kW : Nominal güç birimini,

j) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

k) Pn:  Nominal gücü,

l) Standard kazan: Tasarımla ortalama su sıcaklığı sınırlandırılabilen bir kazanı,

m) Yaşam mahalline konulan kazan: Efektif nominal gücü 37 kW’tan az olan, konulduğu yaşam
mahallini, açık genleşme bölümü olan gövdesinden ısı yayarak ısıtmak üzere tasarımlanmış,
yerçekimi devridaimini kullanarak sıcak su temin eden ve gövdesi üstünde yaşam mahalline
konulması gerektiğini açık olarak gösteren işaret taşıması zorunlu olan kazanı ifade eder.

Devamı İçin Tıklayınız

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)’TE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 28.03.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30374)

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)’TE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 12.12.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30623)